Opening hours 2017

 WINTERBREAK    11 – 19 FEBRUARY  11.00 – 15.00
 OPEN SATURDAY AND SUNDAY  25 FEBRUARY – 26 MARCH  11.00 – 15.00
 OPEN SATURDAY AND SUNDAY  1 APRIL – 2 APRIL  11.00 – 16.00 
 EASTER BREAK – OPEN DAILY  8 APRIL – 17 APRIL  10.00 – 16.00
 OPEN SATURDAY AND SUNDAY  22 APRIL – 30 APRIL  10.00 – 16.00
  OPEN DAILY  1 MAY – 30 JUNE  10.00 – 16.00
 OPEN DAILY  1 JULY – 13 AUGUST        09.30 – 17.00 
 OPEN DAILY  14 AUGUST – 31 AUGUST  10.00 – 16.00
 OPEN FRIDAY – SUNDAY  1 SEPTEMBER – 29 OKTOBER  10.00 – 16.00
 EASTER BREAK  30 OKTOBER – 5 NOVEMBER  10.00 – 16.00

 

To top